Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 32

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK

Ontvangen 8 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 4.2.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt «kunnen regels worden» vervangen door: worden regels.

2. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De wijze waarop WLZ uitvoerders hun zorgplicht invoeren mag niet vrijblijvend zijn. Zorgkantoren dienen landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria te hanteren; samenhangende zorg, afgestemd op de cliënten en een gedifferentieerd aanbod zijn van essentieel belang. De regionale inkoopvrijheid dient beperkt te worden tot wezenlijk regionale aangelegenheden. Met dit amendement wordt daarom een voorhangbepaling in het wetsvoorstel gevoegd, zodat er parlementaire controle kan plaatsvinden op de vormgeving van lagere regelgeving, waarin een nadere uitwerking wordt gegeven van de zorgplicht van Wlz-uitvoerders.

O. van Dijk