Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 27

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 5 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.3.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, aanhef, vervalt «slechts».

2. In het tweede lid, onderdeel d, wordt «dat hij de zorg niet in natura wenst geleverd te krijgen» vervangen door: dat hij de zorg met een persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen, en.

3. Aan het vierde lid wordt, onder verval van de punt aan het slot, een zinsnede toegevoegd, luidende: waarbij geldt dat de hoogte toereikend moet zijn.

Toelichting

Ook aan zorgbehoevenden dient zoveel mogelijk eigen regie en keuzevrijheid te worden geboden ten aanzien van de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Het persoonsgebonden budget stelt mensen daartoe zoveel mogelijk in staat. Indiener is derhalve van mening dat het persoonsgebonden budget een volwaardige, alternatieve leveringsvorm dient te zijn naast zorg-in-natura. Met onderhavig amendement wordt de wet zodanig aangepast, dat dit nadrukkelijker in de wetstekst naar voren komt. Bovendien wordt de wetstekst met de voorgestelde wijzigingen meer in lijn gebracht met vergelijkbare bepalingen in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Bergkamp