Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533891 nr. 170

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 170 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 109

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de hervormingen van de langdurige zorg ervoor is gekozen om zorg waar mogelijk dicht bij mensen te organiseren;

constaterende dat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Langdurige zorg wordt aangekondigd dat onderzoek plaatsvindt naar regionale opschaling van zorgkantoren en zorgkantoorregio's;

overwegende dat opschaling op gespannen voet kan staan met het nabijheidsprincipe;

verzoekt de regering, niet op voorhand te spreken over opschaling en de onderzoeksresultaten af te wachten;

verzoekt de regering tevens, in het onderzoek naar de organisatie van zorgkantoren «zorg dichtbij» als uitgangspunt te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber