Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533891 nr. 150

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 150 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 401

Ontvangen 23 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.2.2, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het recht op zorg dat wordt vastgesteld in het indicatiebesluit sluit aan bij de behoefte van de verzekerde.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg. Dat kan ook betekenen dat naast het aangewezen zorgprofiel en het bijbehorend zorgzwaartepakket (zzp) een indicatie wordt afgegeven voor tijdelijke of structurele meerzorg. Het systeem van zorgprofielen en zzp’s is vastgelegd in lagere regelgeving. Dit amendement beoogt niet te bewerkstelligen dat meerzorg standaard wordt meegenomen in een zorgprofiel; wel wordt geregeld dat indien iemand niet past binnen het profiel direct door het CIZ in het indicatiebesluit wordt aangegeven dat het zorgkantoor de meerzorgprocedure start. De precieze vormgeving hiervan kan, evenals nu het geval is ten aanzien van het zorgprofiel, worden uitgekristalliseerd in lagere regelgeving.

Dik-Faber O. van Dijk Van ’t Wout Bergkamp Van der Staaij


X Noot
1

Vervangen i.v.m. wijziging van de ondertekening en de toelichting.