33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 142 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 137

Ontvangen 23 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 4.2.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt «kunnen regels worden» vervangen door: worden regels.

2. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

Artikel 4.2.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het zesde lid wordt «kunnen regels worden» vervangen door: worden regels.

2. Na het zesde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. De voordracht voor een krachtens het zesde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De wijze waarop Wlz-uitvoerders hun zorgplicht en zorginkoopbeleid uitvoeren mag niet vrijblijvend zijn. Wlz-uitvoerders dienen landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria te hanteren; samenhangende zorg, afgestemd op de cliënten en een gedifferentieerd aanbod zijn van essentieel belang. De regionale inkoopvrijheid dient beperkt te worden tot wezenlijk regionale aangelegenheden. Dit amendement regelt daarom ten eerste dat bij algemene maatregel van bestuur verplicht regels worden gesteld over de wijze waarop Wlz-uitvoerders uitvoering geven aan onderdelen van hun zorgplicht alsmede over de inkoop van zorg. De inwerkingtreding van deze delegatiebepalingen dient volgens de indieners op grond van artikel 13.1.1, eerste lid, te worden bepaald bij koninklijk besluit, wanneer landelijke criteria zijn vastgesteld.

Ten tweede regelt dit amendement dat twee voorhangbepalingen in het wetsvoorstel worden gevoegd, zodat er parlementaire controle kan plaatsvinden op de vormgeving van de algemene maatregelen van bestuur, waarin een nadere uitwerking wordt gegeven van de zorgplicht en de zorginkoop van Wlz-uitvoerders.

O. van Dijk Bergkamp

Naar boven