33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 141 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1301

Ontvangen 23 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.3.3

Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. Bij het rapporteren over de uitvoering van deze wet, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel a, hanteert de Wlz-uitvoerder de in de eerste volzin genoemde criteria.

Toelichting

Dit amendement regelt een meet-en weetplicht voor Wlz-uitvoerders. Met dit amendement wordt beoogd om te borgen dat wordt vastgesteld welke resultaten er gewenst worden te halen, hoe resultaten gemeten worden en welke outcomecriteria gehanteerd zullen worden ten aanzien van aanbieders. Met de term outcomecriteria wordt hierbij gedoeld op een systematische wijze van gebruik van gegevens om de resultaten van een activiteit of instelling in termen van doelrealisatie inzichtelijk te maken. De aanbieders moeten verantwoorde zorg verlenen, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Om deze verantwoorde zorg te kunnen verlenen, is het van belang dat Wlz-uitvoerders met zorgaanbieders afspraken maken over het hanteren van outcomecriteria. Op deze manier wordt er gestuurd op effectiviteit en kwaliteit. De indieners benadrukken dat genoemde outcomecriteria reeds bestaande criteria dienen te vervangen, waardoor dit amendement leidt tot een vermindering van de regeldruk voor de sector. De inwerkingtreding dient op grond van artikel 13.1.1, eerste lid, te gebeuren per koninklijk besluit, zodra de outcomecriteria zijn vastgesteld.

Van ’t Wout O. van Dijk


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

Naar boven