Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533891 nr. 132

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 132 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 22 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 11.1.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het eerste lid wordt na «op welke wijze» ingevoegd: en onder welke voorwaarden.

2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «, en» vervangen door een puntkomma.

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid, onderdeel b, door «, en», wordt na onderdeel b een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • c. het verstrekken van medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.

4. Aan het derde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Daarbij kan voor de subsidie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, worden bepaald dat de gesubsidieerde organisatie het kortdurende verblijf slechts aan een verzekerde verstrekt onder de voorwaarde dat deze een bij ministeriële regeling te bepalen eigen bijdrage betaalt.

Toelichting

Tijdelijke opname in bijvoorbeeld een verpleeghuis wordt op dit moment vanuit de AWBZ gefinancierd. Indiener onderschrijft de wenselijkheid om medisch noodzakelijk kortdurend verblijf onder de dekking van de zorgverzekering te brengen. Dit verblijf is immers noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg. Partijen in het zorgveld zoals Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, de Landelijke Huisartsen Vereniging en V&VN ondersteunen dit ook. Zij geven echter aan dat deze transitie niet per 1 januari 2015 gerealiseerd kan worden. Indiener is met partijen van mening dat uitstel van overheveling naar de Zvw tot 1 januari 2016 wenselijk is.

Met het oog daarop regelt dit amendement dat het kortdurende eerstelijns verblijf tijdelijk door middel van een subsidie op grond van de Wlz wordt gefinancierd. Aangezien op grond van de zorgverzekering slechts die zorg wordt gedekt, die niet op grond van een ander wettelijk voorschrift vergoed kan worden en een subsidieregeling zo’n wettelijk voorschrift is, wordt hiermee tevens bereikt dat de kortdurende eerstelijns zorg in 2015 niet onder de dekking van de zorgverzekering valt.

De systematiek en de hoogte van een eventuele eigen bijdrage blijft gelijk aan de regeling die thans van toepassing is.

Opname voor medisch-specialistische zorg in een ziekenhuis wordt op grond van de zorgverzekering gefinancierd en dit amendement brengt daarin geen verandering.

Palliatief terminale zorg in een instelling valt onder de dekking van de in dit amendement geregelde subsidie (voor verzekerden die geen Wlz-indicatie hebben, want anders ontvangen zij hun zorg sowieso op grond van de Wlz). Intensieve kindzorg in een hospice, daarentegen, valt er niet onder. Deze valt in 2015 reeds onder de dekking van de zorgverzekering.

Indiener gaat ervan uit dat de hier geregelde subsidie slechts in 2015 bestaat en dat het kortdurende eerstelijns verblijf daarna, zoals ook bovengenoemde partijen hebben aangegeven, alsnog deel gaat uitmaken van de dekking van de zorgverzekering.

Dik-Faber