Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533891 nr. 121

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 121 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 17 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 10.1.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10.1.4

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet en die een overhead van ten hoogste zeven procent hebben, een bij die maatregel vast te stellen bescheiden bonus ontvangen, die volgens die maatregel te bepalen regels ten goede dient te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in de Wet langdurige zorg (Wlz) een overheadnorm wordt vastgesteld van 7%. Volgens de regering levert een overheadnorm van 7% een besparing op van 1.8 miljard. Zorgaanbieders die zich bezig houden met de uitvoering van de Wlz kunnen een bescheiden bonus ontvangen wanneer zij hun overheadkosten terugbrengen tot minder dan acht procent. Deze bonus dient ten goede te komen aan de zorg op de werkvloer, waarvoor bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld. Onder overhead wordt hier verstaan de kosten van het ondersteunend personeel zoals de financiële administratie, secretaresses, de afd. P&O, clustermanagers, locatiehoofden, enz. De hoogte van de bonus wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Agema