Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 116

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 116 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 15 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan hoofdstuk 10 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 5. Bonus ter stimulering van goede zorg

Artikel 10.5.1

Zorgaanbieders waarbij ten hoogste drie procent van het totaal aantal verzekerden aan wie zorg wordt verleend te kampen heeft met doorligwonden, ondervoeding of uitdroging, ontvangen van Onze Minister een bescheiden bonus ten behoeve van de werkvloer. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over:

  • a. hetgeen wordt verstaan onder doorligwonden, ondervoeding, of uitdroging,

  • b. de wijze waarop de percentages worden vastgesteld,

  • c. de toekenning van de bonus, en

  • d. de hoogte van de bonus.

Toelichting

Programma’s tegen doorliggen, ondervoeding en uitdroging dragen niet alleen bij aan de kwaliteit van zorg en gezondheidswinst, ze leveren ook een besparing op. In het geval van ondervoeding gaat het dan al snel om 1.8 miljard euro. Om dit soort programma’s te stimuleren en een besparing te realiseren, kan een deel van de opbrengst gebruikt worden om die zorgaanbieders die hun percentages met betrekking tot ondervoeding, uitdroging en decubitus hebben weten te verlagen van gemiddeld 20% naar minder dan 4%, een bescheiden bonus kunnen krijgen die ten behoeve van zorg op de werkvloer kan worden ingezet.

Agema