33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel pgb-houders ervaren dat de aanvraag en verantwoording erg complex en tijdrovend zijn;

overwegende dat fraude en oneigenlijk gebruik van het pgb moet worden voorkomen, maar dat dit niet mag leiden tot een ontmoedigingsbeleid;

verzoekt de regering, door Actal een onderzoek te laten uitvoeren naar de met de aanvraag en verantwoording van het pgb samenhangende regeldruk voor verzekerden en suggesties te doen voor verbetering, en de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 januari 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Otwin van Dijk

Naar boven