Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 100

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 100 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan hoofdstuk 10 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 5. Kwaliteitsbonus voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars

Artikel 10.5.1

  • 1. Het zorgkantoor dan wel de zorgverzekeraar kent een bescheiden bonus toe aan zorgaanbieders die in een kalenderjaar een dusdanige kwaliteit hebben geleverd, dat de CQ-index hoger is dan 8.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het eerste lid. Deze regels zien in elk geval toe op:

    • a. de toekenning van de bonus;

    • b. de bekostiging van de bonus;

    • c. de uitbetaling van de bonus, en

    • d. de hoogte van de bonus.

Toelichting

Dit amendement regelt dat zorgaanbieders die in een kalenderjaar een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen mate van kwaliteit leveren, een bescheiden bonus toegekend krijgen ten behoeve van de werkvloer. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld. Deze regels zien in elk geval op de toekenning, de uitbetaling en de hoogte van de bonus.

Het gaat er bij dit amendement op dat het zorgkantoor/verzekeraar een bescheiden bonus heeft aan die zorgaanbieders die hoger scoren dan het gemiddelde op de CQ-index. De Consumer Quality Index (CQI) is de meest actuele wetenschappelijk gevalideerde standaard waarmee een betrouwbaar inzicht wordt verkregen in de vele dimensies van het begrip kwaliteit m.b.t. het zorgproces. Over 2013 was het gemiddelde 7,7. Wij zien dus graag een bescheiden bonus ten behoeve van de werkvloer voor die organisaties die een 8 of hoger scoren.

Agema