Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633885 nr. A

33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

21 juni 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 november 2009 ingediende voorstel van wet, houdende regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Kamerstukken 32 211) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt de puntkomma na het onderdeel «advertentie» vervangen door een punt, en vervalt: GGD: een gemeentelijke gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid.

B

Het opschrift «Hoofdstuk 2 Prostitutie» en artikel 2 vervallen.

C

De artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 vervallen.

D

1. In artikel 14, eerste lid, onder g, wordt «dat voor het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of zullen zijn» wordt vervangen door: dat voor of bij de exploitant personen werken of zullen werken.

2. In artikel 14, eerste lid, onder h, vervalt: , onder a.

E

1. In artikel 18, eerste lid, onder d, wordt «artikel 17, eerste lid, onder c» vervangen door: artikel 17, onder c.

2. In artikel 18, derde lid, wordt «, de veiligheid» vervangen door: «of de veiligheid» en wordt «andere gronden» vervangen door: aanvullende gronden.

F

Artikel 22 komt te luiden:

Artikel 22

Het is een exploitant verboden een prostituee voor of bij zich te laten werken die:

  • a. nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt;

  • b. in Nederland verblijft of werkt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000.

Fa

In artikel 25 wordt «prostituees die voor hem werken» vervangen door: prostituees die voor of bij hem werken.

Fb

In artikel 26 wordt «de voor het prostitutiebedrijf werkzame prostituees» vervangen door: de prostituees die voor of bij de exploitant werken.

Fc

In artikel 27, tweede lid, wordt «de opsporing van de bij artikel 29 en 30 strafbaar gestelde feiten» vervangen door: de opsporing van het bij artikel 29 strafbaar gestelde feit.

G

Artikel 28 komt te luiden:

Artikel 28

De in artikel 27 bedoelde ambtenaren zijn in het kader van hun toezichtstaak bevoegd zonder toestemming van de bewoner in een woning binnen te treden, indien in die woning tevens een seksinrichting is gevestigd waarvoor een vergunning is verleend.

H

Artikel 29, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Met hechtenis van ten hoogste twaalf maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft degene die seksuele handelingen verricht met een prostituee die nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

I

Artikel 30 vervalt.

J

In hoofdstuk 6 wordt na artikel 33 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 33a

Artikel 151a van de Gemeentewet vervalt.

K

De artikelen 37 en 39 vervallen.

L

Artikel 38 komt te luiden:

Artikel 38

Artikel 22, aanhef en onder a, is gedurende een jaar na inwerkingtreding van deze wet niet van toepassing.

M

In artikel 40 wordt «binnen drie na de inwerkingtreding van artikel 4 van deze wet» vervangen door: binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet.

Ma

Na artikel 40 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 40a

Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad stelt Onze Minister van Veiligheid en Justitie de nummering van de artikelen en hoofdstukken van deze wet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming.

N

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een artikellid toegevoegd, luidende:

  • 2. Artikel 29 treedt een jaar na inwerkingtreding van deze wet in werking.

ARTIKEL II

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 november 2009 ingediende voorstel van wet, houdende regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Kamerstukken 32 211) tot wet wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,