Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533880 nr. 5

33 880 Initiatiefnota van het lid Jadnanansing «Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo»

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN LUCAS EN JADNANANSING

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 22 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een goede afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt essentieel is voor het versterken van het groeivermogen van Nederland en de bestrijding van de (jeugd)werkloosheid;

overwegende dat door technologische veranderingen en een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt jongeren voorbereid moeten worden op een toekomst waarin vaker van baan of carrière gewisseld zal worden;

overwegende dat een goede afstemming op die toekomstige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit van opleidingen, maatwerk voor verschillende doelgroepen en een hogere deelname van volwassenen aan het onderwijs;

overwegende dat in ons huidige mbo-bestel het aanbod en niet de vraag van de arbeidsmarkt centraal staat, en ook de WRR om die reden twijfels heeft of het huidige mbo-systeem voldoende in kan spelen op de uitdagingen voor de toekomst;

verzoekt de regering, ten behoeve van goede opleidingen en baankansen voor jong en oud, bij de uitwerking van de brief over Leven Lang Leren ook het huidige mbo-bestel kritisch te bezien en de vraag van de toekomstige arbeidsmarkt daarbij leidend te laten zijn, en voor de zomer van 2015 deze visie te vertalen in voorstellen voor versterking van de flexibiliteit van het beroepsonderwijsbestel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Jadnanansing