Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633852-(R2023) nr. 20

33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA

Ontvangen 8 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt «wordt op drie jaren gesteld» vervangen door «geldt niet», wordt na «verzoeker die» ingevoegd «hetzij», en wordt na «Nederlander» ingevoegd: , hetzij ongehuwd ten minste drie jaren onafgebroken met een ongehuwde Nederlander in een duurzame relatie anders dan het huwelijk samenleeft.

2. Na onderdeel 2 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 2a. In het vierde lid vervalt: hetzij ongehuwd tenminste drie jaren onafgebroken met een ongehuwde Nederlander in een duurzame relatie anders dan het huwelijk samenleeft, hetzij.

Toelichting

Het voorliggende wetsvoorstel bemoeilijkt de naturalisatie van buitenlanders met Nederlandse partners die in het buitenland wonen. Het beperkt daardoor de bewegingsvrijheid van Nederlandse expats. Omdat op grond van het voorliggende wetsvoorstel voor naturalisatie van de buitenlandse partner verblijf in Nederland vereist is, is dit voor de Nederlandse partner ook een beperking op het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Daarom regelt dit amendement dat bij de voorwaarden voor verlening van het Nederlanderschap het huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen worden gelijkgesteld aan de voorwaarde die thans geldt voor het huwelijk en niet aan de voorwaarde die thans geldt voor ongehuwd samenwonen. Dit houdt in dat buitenlandse partners niet in Nederland hoeven samen te wonen met hun Nederlandse partner, maar dat zij ook kunnen naturaliseren als zij in het buitenland wonen, zij het na 3 jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap en samenwonen of na 3 jaar ongehuwd samenwonen.

Sjoerdsma