Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633852-(R2023) nr. 18

33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Ontvangen 7 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II wordt «ingediend voor de inwerkingtreding van deze Rijkswet» vervangen door: die betrekking hebben op de vreemdeling die op het moment van de inwerkingtreding van deze Rijkswet toelating en hoofdverblijf heeft in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba had en sedertdien aldaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf heeft gehad.

Toelichting

Dit amendement regelt een overgangsbepaling die voorkomt dat mensen die al sinds hun aankomst in Nederland erop rekenen dat zij kunnen naturaliseren na vijf jaar door deze wetswijziging nog twee jaar langer moeten wachten. Dit amendement beoogt te voorkomen dat mensen die bijvoorbeeld hun opleidingstraject en loopbaan hebben gebaseerd op de termijn van vijf jaar nadeel ervaren van deze verlenging. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die een beroep willen uitoefenen waarvoor de Nederlandse nationaliteit vereist is, of een opleiding danwel stage willen doen die (deels) in het buitenland aangeboden wordt. Daarnaast heeft het Nederlanderschap een hoge symbolische waarde en achten de indieners het niet wenselijk om mensen die wellicht al jaren uitkijken naar hun naturalisatie dit nog twee jaar te ontzeggen.

Sjoerdsma Voortman Voordewind Gesthuizen