Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633852-(R2023) nr. 16

33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN KEIJZER

Ontvangen 6 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ia

In artikel 34, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 wordt «vijf achtereenvolgende jaren» vervangen door: zeven achtereenvolgende jaren.

Toelichting

Indieners vinden het wenselijk dat de termijnen voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd en voor het verkrijgen van het Nederlanderschap gelijk blijven. Dit amendement regelt daarom dat ook de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd na zeven jaar aangevraagd kan worden. Deze termijn bevordert de inburgering en participatie van vreemdelingen. Immers, vreemdelingen die binnen vijf jaar onder meer voldoende inkomsten hebben en het inburgeringsexamen hebben behaald, komen in aanmerking voor de EU-status van langdurig ingezetene. Zij hebben eerder zekerheid over hun toekomst in Nederland dan degenen die een vergunning voor onbepaalde tijd moeten aanvragen.

Van der Staaij Keijzer