Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633852-(R2023) nr. 15

33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE BIJZONDERE GEDELEGEERDE BIKKER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 6 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel F, onderdeel 3, komt te luiden:

3. Het vijfde lid komt te luiden:

  • 5. De termijn bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt op vijf jaren gesteld voor de verzoeker die in een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen mate financieel heeft geïnvesteerd in een in een van de landen van het Koninkrijk gelegen onroerende zaak of aldaar gevestigde onderneming, dan wel in een fonds of contractueel samenwerkingsverband dat in een zodanige onroerende zaak of onderneming heeft geïnvesteerd.

Toelichting

Zowel Nederland, Aruba, Curaçao als Sint Maarten kent toelatingsregelingen1 voor bonafide kapitaalkrachtige buitenlandse investeerders die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zulks ter bevordering van investeringen in de (kennis)economie en groei van de werkgelegenheid. Een zodanige investeerder kan in een groot aantal landen die soortgelijke toelatingsregelingen kennen, meteen2, of één3, twee4 of vijf5 jaar na rechtmatige toelating («residency») om toekenning van nationaliteit («citizenship») verzoeken6. Het onderhavig amendement beoogt dan ook te voorkomen dat de voorgestelde verlenging van de standaard-naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaren, de respectievelijke toelatingsregelingen voor bonafide potentiële investeerders c.q. gepensioneerden (onnodig) minder aantrekkelijk zou kunnen maken. Voor wat betreft de termijn van rechtmatige toelating wordt deze gesteld op in totaal vijf jaren voorafgaand aan het verzoek op grond van artikel 8 van de Rijkswet. De toelatingsregelingen staan open voor bonafide buitenlandse investeerders, zodat het vanzelfsprekend is dat tegen een verzoeker geen bedenkingen mogen bestaan voor toelating voor onbepaalde tijd in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Bikker De Sousa-Croes Sulvaran Thijsen De Weever Marlin-Romeo


X Noot
1

Nederland, vgl. «Investeren en wonen in Nederland, https://ind.nl/Documents/3095.pdf en Kst-30573-134. Aruba, vgl. «Herziene Toelatingsbeleid Vreemdelingen 2014», p. 41. Curaçao, vgl. «Beleid van de Minister van Justitie in het kader van de verlening van vergunning tot kort verblijf ten behoeve van kapitaal krachtige investeerders en overwinteraars». Sint Maarten, vgl. «Living On Sint Maarten, Guide to Residency – Part 1, First Time Applications», 1st Edition September 2013.

X Noot
2

Cyprus.

X Noot
3

Malta.

X Noot
4

Singapore.

X Noot
5

Australië, Bulgarije, Frankrijk en New Zeeland.

X Noot
6

IMF Working Paper, «Too Much of a Good Thing? Prudent Management of Inflows under Economic Citizenship Programs», Xin Xu, Ahmed El-Ashram and Judith Gold, mei 2015, p. 5.