33 848 Burgerinitiatief «Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum»

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2014

Hierbij brengt de vaste commissie voor Europese Zaken (hierna: de commissie) verslag uit over de behandeling van het burgerinitiatief van de initiatiefgroep Burgerforum EU betreffende geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum (hierna: het burgerinitiatief).

Op 26 maart 2013 heeft de initiatiefgroep Burgerforum EU (hierna: de initiatiefgroep) een burgerinitiatief ingediend met het voorstel om de sluipende overdracht van bevoegdheden aan de EU te stoppen en dat, indien toch nieuwe bevoegdheden worden overgedragen, een referendum wordt gehouden waarin de Nederlandse bevolking zich over die bevoegdheidsoverdracht kan uitspreken1.

Op 23 mei 2013 heeft de Kamer op grond van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Kamerstuk 33 417, nr. 29) besloten tot het in behandeling nemen van het burgerinitiatief.

Conform het bovengenoemde besluit van de Kamer stelt de commissie voor Europese Zaken voor het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna daarover en over eventuele moties kan worden gestemd.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops

Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Europese Zaken, Mittendorff


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven