Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 62

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2014

Hierbij treft u de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetvoorstel Wmo 2015 (Kamerstukken 33 841) en een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel aan.

In vervolg op het verzoek van de Vaste Kamercommissie voor VWS (kenmerk 2014Z03297) stuur ik u een concept, gedateerd 8 april 2014, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met de behandeling van het wetvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 betreft in de hoofdzaak de bepalingen inzake de bijdragen in de kosten van een maatwerkvoorziening. Deze bepalingen sluiten wat betreft inhoud grotendeels aan bij de artikelen in het huidige Besluit maatschappelijke ondersteuning.

Het toesturen van het concept van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 laat onverlet dat de het ontwerp van dit uitvoeringsbesluit op basis van artikel 2.1.4, vijfde lid van het wetsvoorstel Wmo 2015 formeel nog zal worden voorgehangen na behandeling van het wetsvoorstel door uw Kamer1.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer