33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2014

Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mij aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)1.

In de brief wordt een reactie gegeven op het standpunt van de VNG naar aanleiding van de uitslag van de VNG-ledenraadpleging inzake het overlegresultaat decentralisatie van de langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven