Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 55

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 55 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 9 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.1.4 wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. De bijdrage is niet verschuldigd voor een rolstoel.

Toelichting

De indiener is van mening dat een rolstoel een elementaire basisvoorziening is, wezenlijk anders dan de overige verstrekkingen in de Wmo. De reden hiervoor is dat er bij de verstrekking van een rolstoel sprake is van praktische noodzaak. Een rolstoel kan noodzakelijk zijn indien een persoon geen andere mogelijkheid heeft om zich in huis of buiten de deur te verplaatsen Daarom is terecht in de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) geen eigen bijdrage voor een rolstoel gevraagd. Ook in de huidige Wmo die sinds 2007 van kracht is, is de rolstoel uitgezonderd van de eigen bijdrageregeling. De indiener wil deze uitzondering behouden in de nieuwe Wmo 2015.

Keijzer