33 836 Personen- en familierecht

Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 februari 2018

Hierbij zend ik u mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de rapportage van André Rouvoet, Scheiden ... en de kinderen dan?1 die wij vanmiddag in ontvangst hebben mogen nemen. Hiermee rondt André Rouvoet de opdracht af die hem – als vervolg op de in 2016 gehouden Divorce Challenge – in de zomer van 2017 is gegeven. Deze opdracht luidde: richt een Platform in met de relevante spelers en kom begin 2018 met concrete oplossingsrichtingen en actielijnen die de schade bij kinderen als gevolg van een scheiding kunnen voorkomen. Er is gekozen voor deze aanpak omdat het gaat om een complex maatschappelijk probleem dat de overheid niet alleen kan oplossen.

André Rouvoet heeft een Platform ingericht met deskundigen uit diverse domeinen, die zich gezamenlijk hebben ingezet om concrete actielijnen te ontwikkelen. Ik ben verheugd met de rapportage. De belangrijkste boodschap van het verslag: het kan en moet beter, omwille van het kind. De aanpak van de scheidingsproblematiek kreeg niet voor niets een plaats in het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34). Maar deze verantwoordelijkheid rijkt verder dan de overheid alleen.

Het verslag bevat een groot aantal concrete actielijnen. Die acties bestrijken het hele scheidingsproces, vanaf het beginnend ouderschap tot en met de fase na scheiding. Belangrijke aanbevelingen zien op de inrichting van een scheidingsloket en het ontwerpen van een betere procedure gericht op de-escalatie. André Rouvoet beveelt aan hiertoe een uitvoeringsprogramma van Rijk en VNG in te richten.

Ik zal uw Kamer begin april nader informeren over de wijze waarop wij dit programma willen vormgeven en ga bij die gelegenheid ook in op de afzonderlijke acties uit de rapportage.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven