33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2014

In mijn brief van 9 mei jl. (Kamerstuk 33 835, nr. 5) heb ik u toegezegd de rapportage van de NVWA van het project «Vervoer pluimveeketen 2013» toe te sturen. Aanleiding voor het onderzoek waren de signalen dat er bij het vervoer van pluimvee sprake zou zijn van aantasting van het dierenwelzijn. Hierover is ook met uw Kamer gesproken in november 20121. Conform mijn toezegging bied ik u hierbij het onderzoeksrapport aan2. Voorts informeer ik u over de vervolgstappen die ik neem naar aanleiding van de bevindingen in het rapport.

Rapportage project vervoer pluimveeketen

Het onderzoek bevestigt de eerdere signalen dat de bedrijven in de pluimveevervoersketen (vervoerders, pluimveehouders en slachthuisexploitanten) onvoldoende rekenschap geven van hun verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn bij het vangen en vervoeren van pluimvee. Bij risicogebaseerde steekproeven werden meerdere overtredingen geconstateerd die tot aantasting van dierenwelzijn leidden, zoals een te hoge beladingsgraad en onvoldoende water en/of voer bij de transporten over lange afstand van slachthennen. De aselecte controles lieten een beter nalevingsbeeld zien, maar ook daar voldeed de naleving in een aantal opzichten niet. Zo werd in een steekproef bij negenendertig vrachtwagens met slachtkuikens geconstateerd dat er bij gemiddeld 3% van de kuikens sprake was van omvangrijk vleugelletsel, wat 1% boven de grenswaarde van 2% is. Ook het gebruik van kapotte containers en het niet-reinigen van containers bleek voor te komen.

Maatregelen

Gelet op de gebleken effectiviteit bij het opsporen van overtreders met een risicogerichte aanpak, heb ik de NVWA verzocht om in het kader van het plan van aanpak NVWA (Kamerstuk 33 385, nr. 1, d.d. 19 december 2013), waar risicogericht toezicht onderdeel van is, vaker selecte controles uit te voeren in de pluimveevervoerketen.

Daarnaast heeft de NVWA op basis van het onderzoek zelf reeds een aantal maatregelen ter hand genomen:

  • Er worden voortaan vaker controles bij het vangen van pluimvee uitgevoerd.

  • Er zullen meer controles worden uitgevoerd op de im- en export van slachtkippen.

  • De criteria die momenteel gelden voor bijvoorbeeld vleugelletsel en kapotte containers worden verder ingevuld zodat er meer eenduidig interventiemaatregelen door de NVWA genomen kunnen worden.

  • Er zullen vaker letseltellingen in slachthuizen worden uitgevoerd.

  • De handhaving bij de betrokken ketenpartijen worden geïntensiveerd.

Ik zal met de sector in gesprek gaan over verhoging van de naleving van de wettelijke verplichtingen en over verdergaande maatregelen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn. In dat kader denk ik aan eisen op het gebied van klimaatbeheersing (ventilatie), het verplichten van het gebruik van GPS op transportmiddelen (voor de lange afstand) en het verbeteren van transportcontainers.

Ik heb de NVWA voorts gevraagd om in 2015 een vervolgonderzoek uit te voeren om de trends in naleving beter in beeld te krijgen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Handelingen II 2012/13, nr. 24, item 5.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven