Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 33835 nr. 62

Gepubliceerd op 9 oktober 2017 16:08

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 oktober 2017

Graag bied ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de eerste voortgangsrapportage van het herijkte Plan van Aanpak voor de NVWA, «NVWA 2020», aan1. De rapportage heeft betrekking op de eerste helft van 2017. Met «NVWA 2020» zet de NVWA de komende jaren verdere stappen naar een adequaat toegeruste en toekomstbestendige autoriteit door meer kennisgedreven en risicogericht te werken.

Uw Kamer is nauw betrokken bij de vernieuwing van de NVWA via de halfjaarlijkse rapportages die u ontvangt. In de brieven van 9 december 2016 (Kamerstuk 33 835, nr. 49) en van 17 februari 2017 (Kamerstuk 33 835, nr. 55) is aangegeven hoe invulling zal worden gegeven aan de wensen van uw Kamer ten aanzien van de informatievoorziening over de voortgang van NVWA 2020. In deze eerste voortgangsrapportage is dan ook aangegeven waar dit aan de orde is.

Ik ben van mening dat de NVWA op koers ligt als het gaat om de uitvoering van de acties uit «NVWA 2020». De vernieuwingen beginnen hun plek te krijgen in de dagelijkse werkprocessen. De nieuwe organisatiestructuur is per 1 juli 2017 gestart en maakt de organisatie beter toegerust om daar op te treden waar zich de meeste maatschappelijke risico’s voordoen. De nieuwe ICT-ondersteuning is beschikbaar voor een eerste groep inspecteurs. Een aantal inspecteurs op het gebied van horeca, ambachtelijke productie en tabak gebruikt en test momenteel de nieuwe ICT in hun werkomgeving.

De eerste verbeteringen van de efficiëntie zijn bereikt door het nieuwe planningssysteem voor keuringsaanvragen. Het uitvoeren van integrale risicoanalyses, zoals recent voor de zuivel, draagt ook bij aan de doelstelling van «NVWA 2020» om op basis van actuele inzichten uit de wetenschap, maar zeker ook uit de dagelijkse NVWA-praktijk, de inzet te prioriteren op de grootste risico’s.

De NVWA hanteert een breder spectrum aan instrumenten om de naleving te verbeteren. Naast instrumenten als inspecties, monsternames en boetes kijkt de organisatie nu ook naar andere mogelijkheden om de naleving te verbeteren.

Dat gebeurt bijvoorbeeld door het vergroten van kennis van de regelgeving bij bedrijven en organisaties. Het gebeurt ook door in het directe contact met bedrijven aan te geven hoe het beter kan.

«NVWA 2020» is een veelomvattend, complex en daarmee inherent risicovol traject. De ambitie voor 2020 is hoog en de transformatie vergt elk jaar veel van de organisatie, ook omdat het reguliere werk doorgang blijft vinden. De NVWA werkt hard aan het versterken van haar effectiviteit en efficiëntie, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe technologische en inhoudelijke ontwikkelingen.

Over de voortgang van de ICT-vernieuwing bij de NVWA wordt uw Kamer in december geïnformeerd. Dit is later dan aan uw Kamer is toegezegd (Kamerstuk 33 835, nr. 57, 19 mei 2017) en dan de vaste commissie voor Economische Zaken heeft verzocht (28 september 2017). De reden hiervoor is dat momenteel naar aanleiding van de eerste resultaten van het deelproject voor Horeca en Tabak een door de NVWA ingesteld extern onderzoek loopt naar de wijze waarop het ICT-programma zal worden voortgezet, onder meer voor wat betreft planning en aanpak. Dit onderzoek is ingesteld om met de nodige zorgvuldigheid de verdere stappen te kunnen zetten.

De Audit Dienst Rijk (ADR) heeft ook deze eerste voortgangsrapportage van «NVWA 2020» beoordeeld2. De ADR geeft aan dat zij met een redelijke mate van zekerheid heeft vastgesteld dat de informatie in de rapportage juist en volledig is weergegeven. Voorts concludeert zij dat de programmabeheersing op orde is en dat de noodzakelijk geachte informatie conform de toezeggingen aan de Tweede Kamer is opgenomen in de voortgangsrapportage.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl