Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933835 nr. 108

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 2018

Hierbij reageer ik op de brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 november 2018, waarin verzocht wordt om de onderzoeken naar de NVWA uit te breiden met een tiental onderzoeksvragen. Daarbij is tevens verzocht om in te gaan op een vijftal verhelderende vragen over beide onderzoeken. Daarnaast informeer ik u hierbij over de aangepaste planning van de onderzoeken die worden uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR) naar aanleiding van de ontvangen input en de vaststelling van de retributietarieven per 1 januari 2019.

Input Tweede Kamer en klankbordgroep bedrijfsleven

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heb ik input ontvangen in de vorm van een zestal onderzoeksvragen over de doorlichting (onderzoek 1) en een viertal onderzoeksvragen over het retributieonderzoek (onderzoek 2). Deze vragen neem ik mee in de onderzoeken.

Voor het retributieonderzoek heb ik het bedrijfsleven tevens de gelegenheid gegeven om aanvullende onderzoeksvragen te stellen. Met het bedrijfsleven heeft een eerste klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden op 30 oktober jongstleden. Vanuit het bedrijfsleven is de input zowel opgehaald tijdens deze klankbordgroepbijeenkomst als via een schriftelijke ronde. Een tweede bijeenkomst met de klankbordgroep wordt in december of januari a.s. gepland.

Zoals aangekondigd in mijn brief van 15 oktober jongstleden (Kamerstuk 33 835, nr. 106) zijn de aanvullende vragen van de klankbordgroep en uw Kamer beoordeeld op uitvoerbaarheid en eventuele consequenties voor de doorlooptijd. Het algemene uitgangspunt daarbij is dat alle vragen een plaats krijgen in de onderzoeken. De verwerking in de definitieve onderzoeksopzet is deels gebeurd door koppeling aan bestaande onderzoeksvragen en deels door toevoegingen in de vorm van aanvullende onderzoeksvragen. Om een helder toetsbare vraagstelling te krijgen is bij een aantal vragen de formulering aangepast. Het onderzoeksterrein van het retributieonderzoek is met deze input opnieuw afgebakend. In bijlage 1 zijn ter informatie de definitieve onderzoeksvragen opgenomen1.

Reactie op uw vragen

In de brief van 8 november 2018 stelt de commissie tevens een vijftal verhelderende vragen naar aanleiding van de conceptonderzoeksvragen. De antwoorden op deze vragen treft u in bijlage 2 bij deze brief2.

Tijdpad

Zoals toegezegd wil ik alle vragen zorgvuldig laten beantwoorden. Daarnaast wordt er naar gestreefd goede voortgang te boeken en de rapporten zo spoedig mogelijk op te leveren. De substantiële uitbreiding met extra onderzoeksvragen heeft ook invloed op de planning. Met de onderzoekers heb ik afgesproken dat de planning van beide onderzoeken dusdanig aangepast wordt, dat de definitieve rapportages eind februari 2019 beschikbaar zijn.

De NVWA zal gedurende de onderzoeken een «pas op de plaats» maken bij de vaststelling van de retributietarieven. Per 1 januari 2019 zullen de retributietarieven behoudens een indexatie niet stijgen. De bij de gewijzigde motie met Kamerstuk 33 835, nr. 95 gevraagde toets door de ADR op de retributietarieven zal bij de eerstvolgende reguliere wijziging na afronding van de onderzoeken worden uitgevoerd.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl