Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933835 nr. 107

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2018

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport, de derde voortgangsrapportage aan van het herijkte Plan van Aanpak voor de NVWA: NVWA 20201. De rapportage heeft betrekking op de eerste zes maanden van 2018.

Tijdens het Algemeen Overleg NVWA op 14 juni van dit jaar (Kamerstuk 33 835, nr. 82) heb ik met uw Kamer gesproken over de tweede voortgangsrapportage NVWA 2020 en de aangepaste planning voor dit programma, die ik uw Kamer per brief van 7 juni jongstleden heb aangeboden (Kamerstuk 33 835, nr. 80). In deze brief heb ik aangegeven dat het programma tot en met 2021 zal doorlopen, met behoud van de bestaande doelstelling om, ondersteund door moderne ICT, risicogericht en kennisgedreven te werken en de dienstverlening aan het bedrijfsleven verder te verbeteren.

Op basis van de aangepaste planning is een meer gedetailleerde invulling van het onderdeel «Procesvernieuwing, Informatie en ICT» opgesteld, die voorziet in een sterkere sturing op het behalen van de baten en het beheersen van risico’s. Gezien het belang van het programma voor de NVWA-organisatie en de hoge verwachtingen die ten aanzien van het functioneren van de NVWA bestaan, is in de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in verbeteringen van in het bijzonder dit onderdeel van het programma NVWA 2020.

De rapportage

De derde voortgangsrapportage is opgebouwd conform de wensen van uw Kamer. Nu het programma vordert, wordt er meer aandacht besteed aan de behaalde resultaten. Deze resultaten laten zich nog niet volledig uitdrukken in de kritische prestatie-indicatoren (KPI), die voor de NVWA zijn ontwikkeld en die gevoed moeten worden uit onder andere het nieuwe systeem Inspect. Er worden, net als in de tweede voortgangsrapportage, stappen gezet naar het rapporteren aan de hand van KPI’s, waarbij de NVWA voorbeelden laat zien uit onder meer onderzoek naar naleving en naar klanttevredenheid. Ook is in deze voortgangsrapportage extra aandacht voor de zorg voor het personeel van de NVWA.

Toets Auditdienst Rijk (ADR)

Op verzoek van uw Kamer voert de ADR elk half jaar een toets uit op de voortgangsrapportage over NVWA 2020. De rapportage van de ADR is als bijlage bij deze brief gevoegd2. De toets richt zich op zowel de kwaliteit van de programmabeheersing, als op de juistheid en de volledigheid van in de rapportage opgenomen informatie. Voor de afgelopen verslagperiode heeft de ADR zich met name gericht op de opvolging van de aandachtspunten uit de tweede toets en de werking van de nieuwe programmastructuur. De uitkomst is dat de kwaliteit van de programmabeheersing op de getoetste punten op orde is voor de fase waarin het programma zich bevindt, behoudens een punt van periodieke integrale afweging.

Als positieve ontwikkelingen worden genoemd dat de nieuwe programmastructuur zichtbaar bijdraagt aan het versterken van de verbinding tussen programma en lijn en er een zichtbare, warme overdracht plaatsvindt van het programma aan de lijn. Verder is er een realistische planning voor NVWA 2020 gemaakt en is duidelijk wat wel en niet haalbaar is in 2020.

De ADR geeft voor de komende periode een aantal aandachtspunten mee die betrekking hebben op het bereiken van het einddoel van het veranderprogramma. Zo is er de aanbeveling om het eindbeeld concreet en meetbaar te maken door de doelen van het veranderprogramma te koppelen aan de producten en instrumenten uit het programma. Ook wordt aanbevolen om dwarsverbanden tussen de programma’s zichtbaar te maken en om de planning van het veranderprogramma integraal te wegen in het licht van tijd, geld en het eindbeeld van het programma. De ADR vindt het positief dat er reeds acties lopen om in de toekomst aan de norm van periodieke integrale afweging te voldoen. De informatie in deze halfjaarrapportage wordt met een redelijke mate van zekerheid als juist en volledig omschreven.

De resultaten van de ADR-toets onderstrepen het belang van de urgentie die ik geef aan het realiseren van het programma NVWA 2020, waarbij met name aandacht wordt besteed aan enkele belangrijke aandachtspunten binnen dit programma als kostenbeheersing, een strakke organisatie van de programma- en van de lijnorganisatie en een goede dienstverlening. De aanbevelingen van de ADR neem ik over en ik heb afspraken met de NVWA gemaakt om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen worden uitgevoerd. Daarbij zal een goede balans gezocht worden tussen het detailniveau van de planning en de daarvoor benodigde inspanning.

Voortgang onderzoeken

In het AO NVWA van 14 juni 2018 heb ik uw Kamer toegezegd een aantal onderzoeken uit te laten voeren.

Nauw verbonden met het programma NVWA 2020 is de toets van Bureau ICT-toetsing (BIT) die ik heb aangekondigd. Ik heb het BIT gevraagd de aangepaste aanpak van het programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT te beoordelen.3 Ik verwacht dat het BIT begin 2019 het onderzoek zal afronden.

Daarnaast heb ik uw Kamer toegezegd onderzoeken te starten naar kosteneffectiviteit en efficiëntie en naar de kostenopbouw van de tarieven. Ik heb de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd om de onderzoeken uit te voeren. De ADR is de voorbereidingen voor de onderzoeken gestart. De onderzoeksvragen leg ik parallel aan deze brief aan uw Kamer en het bedrijfsleven voor. De verwachting is dat de ADR de onderzoeken eind dit jaar kan afronden.

In mijn brief van 7 juni 2018 (Kamerstuk 33 835, nr. 80) heb ik uw Kamer aangegeven een integrale financiële afweging te willen maken, waarbij ik de financiële knelpunten en andere organisatorische risico’s van NVWA 2020 in samenhang met de mogelijke oplossingen wil kunnen bekijken. De ADR-onderzoeken zullen het beeld van de financiën en de benodigde bekostiging van de NVWA moeten aanscherpen om tot die integrale afweging te kunnen komen. Na afronding van de ADR-onderzoeken zal ik uw Kamer hier nader over informeren.

Samenvoeging laboratoria

Op 7 juni 2018 heb ik uw Kamer tevens geïnformeerd over een voorgenomen samenvoeging van het laboratorium voor voeder- en voedselveiligheid van de NVWA met RIKILT, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR), die per 1 januari 2019 plaats zou vinden (Kamerstuk 33 835, nr. 81). Door velen is hard gewerkt om deze ambitieuze planning op inhoud en op personeelsgebied te realiseren. De inhoudelijke voorbereidingen voor de fusie zijn nagenoeg afgerond. Voor het einde van het jaar zullen de NVWA en WUR een overeenkomst tekenen over de samenvoeging.

Het borgen van een goede en zorgvuldige overgang van werkzaamheden en mensen en de gesprekken daarover met de bonden en ondernemingsraden, vraagt meer tijd dan gepland. Daarom schuift de geplande fusiedatum naar achteren. In de overeenkomst over de voorgenomen samenvoeging zal ik nadere afspraken maken over een nieuwe fusiedatum in de eerste helft van 2019. Dit uitstel heeft geen gevolgen voor de bestaande financiële kaders.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie van de leden Geurts en Lodders, Kamerstuk 33 835, nr. 68.