Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033826 nr. 33

33 826 Mensenrechten in Nederland

Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID, VOOR RECHTSBESCHERMING, VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2019

Mensenrechten zijn belangrijk en gelden voor iedereen. Dat is dé centrale boodschap van dit nieuwe Nationaal Actieplan Mensenrechten dat wij u hierbij, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, toesturen1.

Het thema van dit Actieplan is de toegankelijkheid van voorzieningen. Dat is gekozen, omdat het voor iedereen relevant is en laat zien hoe mensenrechten een rol spelen in ieders dagelijks leven. Nederland kent een hoog niveau van mensenrechtenbescherming en -bevordering. Daar mogen we best trots op zijn. Daar hoort ook bij dat de overheid oog heeft voor mensen die desondanks in de knel zitten of daarin kunnen komen te zitten. Met dit Actieplan wil het kabinet zichtbaar maken wat er gebeurt ter realisering van mensenrechten in Nederland en een gerichte impuls geven aan de verdere verwezenlijking daarvan.

Het Actieplan geeft mede gevolg aan de aankondiging ervan in de reactie van het kabinet op het jaarrapport van het College voor de rechten van de Mens 2017 (Kamerstuk 33 826, nr. 25), alsmede de motie Van den Hul e.a. (Kamerstuk 30 950, nr. 129).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming S. Dekker

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl