Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533826 nr. 10

33 826 Mensenrechten in Nederland

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2015

Op 12 mei jl. heeft het College voor de Rechten van de Mens (hierna ook wel: College) zijn jaarrapportage Mensenrechten in Nederland 2014 uitgebracht. Dit is de derde jaarrapportage die het College sinds zijn oprichting in oktober 2012 heeft gepubliceerd. In zijn jaarrapportages rapporteert het College over de mensenrechtensituatie in Nederland in het algemeen en doet daarbij aanbevelingen aan het kabinet.

Het werk van het College vormt een belangrijk onderdeel van de uitgebreide en professionele mensenrechteninfrastructuur die Nederland kent. Hoewel het niveau van mensenrechtenbescherming hoog is in ons land, blijven mensenrechten ook hier de aandacht verdienen. Om die reden heeft het kabinet in december van vorig jaar een tussenrapportage van het Nationaal Actieplan Mensenrechten aan uw Kamer verstuurd, die vanwege de overlap van een groot aantal thema’s en onderwerpen gecombineerd werd met de kabinetsreactie op de jaarrapportage van het College over 2013 (Kamerstuk 33 826, nr. 7 en bijlagen). Deze tussenrapportage en kabinetsreactie zijn onlangs besproken door uw Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken in het Algemeen Overleg Nationaal Actieplan Mensenrechten van 24 juni jl. Dergelijke overleggen maken deel uit van de dialoog die in Nederland over mensenrechten moet blijven plaatsvinden. Ook de jaarrapportages van het College en de reacties hierop zie ik als belangrijk onderdeel van deze dialoog.

Het kabinet heeft daarom de jaarrapportage over 2014 wederom met veel waardering en interesse ontvangen. In de bijlage bij deze brief vindt u de kabinetsreactie op de 42 aanbevelingen die het College in dit rapport gedaan heeft1.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.