Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433801 nr. 10

33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 16 december 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel W, onder 5, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: Er worden twee leden toegevoegd, luidende:.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 12. Het vierde lid is niet van toepassing op de aanvraag van een belanghebbende die in het jaar voorafgaand aan de aanvraag recht had op algemene bijstand.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat de zoektermijn van vier weken niet van toepassing is op personen die na uitstroom uit de bijstand binnen een jaar opnieuw een aanvraag moeten indienen voor een bijstandsuitkering. Met dit amendement beoogt indiener financiële en praktische belemmeringen voor mensen met tijdelijk werk en uitkeringsafhankelijkheid te verminderen.

Karabulut