Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633799 nr. 12

33 799 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994

Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 januari 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onder A, komt artikel 55d, vierde lid, te luiden:

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden de andere middelen dan alcohol aangewezen die tot gewelddadig gedrag kunnen leiden en de grenswaarden voor die middelen en alcohol vastgesteld. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de uitvoering van de onderzoeken, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

De wijziging is van wetstechnische aard. Zij heeft betrekking op de delegatiebepaling van artikel 55d, vierde lid, van het wetsvoorstel. Artikel 55d, vierde lid, gaat er in zijn huidige vorm van uit dat over de uitvoering van het voorlopig onderzoek (de blaastest, het onderzoek naar de psychomotore functies, het speekselonderzoek en over de opsporingsambtenaar die deze onderzoeken uitvoert) alleen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld. Beoogd is echter over deze uitvoering ook bij ministeriële regeling nadere voorschriften te geven. Met de hier voorgestelde wijziging wordt dit mogelijk gemaakt (artikel 55d, vierde lid, tweede volzin).

Voor het overige ondergaat het artikellid geen wijzigingen. Dit betekent concreet dat de andere middelen dan alcohol die tot gewelddadig gedrag kunnen leiden bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen en dat de grenswaarden bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur