Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433780 nr. 1

33 780 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begroting)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

28 oktober 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 34;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 11 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 11 oktober, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 11 oktober van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begroting)
   

(1)

   

(2)

   

(3)

   
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) ISB

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

34.352.608

1.190.482

 

172.086

– 31.766

 

650.000

0

                     
 

Beleidsartikelen

 

34.107.453

1.189.915

 

– 34.044

– 31.766

 

650.000

0

1

Primair onderwijs

9.726.096

9.727.312

1.661

– 12.278

– 12.388

0

234.591

234.591

0

3

Voortgezet onderwijs

7.043.703

7.074.820

1.361

95.807

95.807

0

172.753

172.753

0

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.564.888

3.500.665

0

24.749

– 12.979

0

84.044

84.044

0

6

Hoger beroepsonderwijs

2.608.146

2.603.548

1.213

121.168

– 26.631

4.768

62.029

62.029

0

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.060.547

4.018.288

16

94.446

– 12.011

0

96.583

96.583

0

8

Internationaal beleid

8.573

16.969

99

927

79

0

0

0

0

9

Arbeidsmarkt– en personeelsbeleid

437.534

437.534

0

– 52.779

– 52.779

0

0

0

0

11

Studiefinanciering

4.039.626

4.039.626

763.301

23.887

23.887

– 37.005

0

0

0

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

115.298

115.298

6.189

– 3.184

– 3.184

– 1.469

0

0

0

13

Lesgelden

7.000

7.000

223.529

– 13

– 13

– 4.129

0

0

0

14

Cultuur

983.643

789.155

1.945

– 39.337

– 39.352

3.069

0

0

0

15

Media

875.893

876.224

190.500

3.008

3.023

3.000

0

0

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

811.107

885.520

101

2.457

2.057

0

0

0

0

25

Emancipatie

7.620

15.494

0

– 1.054

440

0

0

0

0

                     
 

Niet– beleidsartikelen

 

245.155

567

 

206.130

0

 

0

0

91

Nominaal en onvoorzien

– 818

– 818

0

201.526

201.526

0

0

0

0

95

Apparaatskosten

245.973

245.973

567

4.604

4.604

0

0

0

0

ISB = incidentele suppletoire begroting