Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933763 nr. 148

33 763 Toekomst van de krijgsmacht

Nr. 148 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2018

Naar aanleiding van gewijzigde regelgeving als gevolg van het Bouwbesluit 2012 zijn tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) en Defensie afspraken gemaakt over bouwkundige aanpassingen van de legeringsgebouwen van Defensie in het kader van brandveiligheid. Eerder hebben Defensie en IL&T een convenant gesloten waarin staat dat de legeringsgebouwen op 31 december 2018 moeten zijn aangepast aan de nieuwe brandveiligheidseisen. U bent hierover geïnformeerd in de brief van 21 januari 2015 (Kamerstuk 33 763, nr. 67) en in verschillende Voortgangsrapportages Vastgoed Defensie (Kamerstuk 33 763, nr. 122 d.d. 6 december 2016 en Kamerstuk 33 763, nr. 139 d.d. 31 januari 2018). Defensie is om deze afspraken na te komen het project Maatregelen Brandveiligheid Legeringsgebouwen (MBL) gestart. In het Materieel Projecten Overzicht 2018 heb ik toegezegd u te informeren over de voortgang van het project MBL.

IL&T stelde begin dit jaar vast dat 225 legeringsgebouwen van Defensie nog niet aan de brandveiligheidseisen voldoen. In de Voortgangsrapportage Vastgoed Defensie van 31 januari jl. (Kamerstuk 33 763, nr. 139) heb ik u reeds geïnformeerd dat Defensie ondanks een versnelde aanbesteding via het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de deadline van 31 december 2018 niet geheel kan nakomen. Dit komt door de complexiteit van het project MBL, waarbij in een aantal gevallen grootschalige verbouwingen nodig waren, en de krapte op de aannemersmarkt.

Eind 2018 voldoen 135 van de 225 legeringsgebouwen aan de nieuwe brandveiligheidseisen. Daarmee zijn 90 gebouwen niet voor 31 december 2018 gereed. Dankzij een intensiveringsslag gedurende 2018 is dit aantal lager dan de 112 gebouwen waarover ik u in de Voortgangsrapportage Vastgoed Defensie van 31 januari jl. heb geïnformeerd (Kamerstuk 33 763, nr. 139). Voor 89 gebouwen geldt dat deze volgens de vigerende planning eind 2019 gereed zullen zijn (waarvan 55 in de eerste helft van 2019). Het laatste gebouw betreft het legeringsgebouw op Erfprins. Dit gebouw wordt in 2020 gerenoveerd, waarbij de aanpassingen in het kader van brandveiligheid worden meegenomen. Het gebouw wordt tot die tijd niet voor legering gebruikt.

Van de gebouwen die niet voor 31 december 2018 gereed zijn, is per gebouw bekeken welke interim- maatregelen nodig zijn om de legeringskamers veilig in gebruik te houden in afwachting van de verbouwingen. Voor 48 gebouwen wordt extra bedrijfshulpverlening ingehuurd, zodat bij een calamiteit direct kan worden ontruimd. Verder zijn overal brandmeldinstallaties aanwezig.

De IL&T heeft geconstateerd dat deze interim- maatregelen voldoende zijn om de risico’s te beperken en heeft met deze aanpak ingestemd.

De IL&T heeft daarbij geconstateerd dat vanuit Defensie en het RVB in 2018 een grote inspanning is geleverd om de legeringsgebouwen qua brandveiligheid op orde te maken. Defensie en het RVB zetten deze inspanning in 2019 op volle kracht voort.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser