33 750 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014

Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2014

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris, het jaarverslag 2013 van de Inspectie SZW aan1.

In dit jaarverslag rapporteert de Inspectie SZW over de resultaten van haar toezicht en interventies in 2013 in de domeinen «Eerlijk werken» en «Gezond en veilig werken» en «Werk en inkomen». Verder gaat het jaarverslag in op de ontwikkeling van de eigen organisatie in het afgelopen jaar.

De Inspectie heeft in 2013 geïnvesteerd in een risicogerichte aanpak. De resultaten daarvan zijn succesvol.

Het aantal werkgevers, dat in het kader van het toezicht op «Eerlijk werken» een boete kreeg is als gevolg van deze aanpak gestegen tot ruim 24%. Dit is een stijging van ruim 14% ten opzichte van 2012.

Het grootste percentage overtredingen trof de Inspectie aan in de sectoren Bouw, Schoonmaak en Intermediairs/AMU. Ook de Studentenregeling en Kennismigrantenregeling kennen relatief hoge overtredingpercentages.

In 2013 heeft de Inspectie 67 opsporingsonderzoeken afgerond (in 2012: 61). Daarbij lag de nadruk op de opsporing van arbeidsuitbuiting, georganiseerde vormen van uitkeringsfraude, illegale arbeid en georganiseerde fraude als het gaat om arbeidsomstandigheden. Daarnaast heeft de Inspectie zich op verzoek van het ministerie van VWS ingezet op de bestrijding van fraude met persoonsgebonden budgetten.

Ook bij het toezicht op «Gezond en veilig werken» blijkt, dat de Inspectie zich met succes richt op de bedrijven waar de risico’s zich voordoen: het handhavingpercentage was bij de meeste sectoren met complexe risico’s in 2013 hoger dan in 2012, bijvoorbeeld bij de grond-, weg- en waterbouwinspecties was het handhavingpercentage 63% in 2012 en 70% in 2013.

Het aantal aangezegde bestuurlijke boetes voor overtredingen van de Arbowet en Arbeidstijdenwet is in 2013 substantieel hoger dan in 2012. Het bedrag aan boetes was in 2013 € 11,2 miljoen; € 4 miljoen hoger dan in 2012.

Uit de onderzoeken op het domein van «Werk en inkomen» blijkt, dat er in het stelsel van werk en inkomen nog veel verbeteringen mogelijk zijn. Zo is er nog winst te behalen als het gaat om de kennis van uitkeringsgerechtigden, de samenhangende aanpak van het regionaal arbeidsmarktbeleid, het ruimhartig beleid voor het opleggen van ontheffingen en de beveiliging van Suwinet.

Lagere uitvoeringsbudgetten, veranderende eisen aan de competenties en vaardigheden van personeel, en een grotere onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende delen van het sociaal domein maken het voor de uitvoeringsorganisaties ook complex. Wanneer de Inspectie zich over onvolkomenheden in de uitvoering kritisch uitlaat, is het belangrijk te beseffen dat de verschillende veranderopdrachten groot zijn.

De Inspectie SZW wil daar zijn waar zij het hardst nodig is. Dat betekent, dat waar problemen kunnen worden voorkomen of opgelost door interventies van burgers, bedrijven of uitvoeringsinstellingen, zij in principe niet hoeft op te treden. Waar systemen naar behoren functioneren, treedt de Inspectie op als sluitstuk om excessen te bestrijden.

Inspectieresultaten uit de verschillende domeinen, zoals weergegeven in dit jaarverslag over 2013, laten echter zien dat het op de Nederlandse arbeidsmarkt nog lang niet overal goed gaat. De rol voor de Inspectie blijft daarbij onverminderd belangrijk.

Naast deze papieren versie brengt de Inspectie SZW ook een verkorte webversie van haar jaarverslag uit (www.inspectieszw.nl).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven