33 750 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014

Nr. 64 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2014

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nationaal Sociale Rapportage (NSR) aan1.

In het kader van de Open Methode van Beleidscoördinatie op sociaal gebied (OMC) wordt er elke twee jaar in de NSR gerapporteerd over sociale insluiting, pensioenen en gezondheidszorg.

Parallel aan de NSR is het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) opgesteld. Deze is op 1 april jl. (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1136) door de minister van Economische Zaken aan uw Kamer gestuurd. Terwijl de focus van het NHP ligt op groei en werkgelegenheid, beschrijft de NSR meer specifiek het kabinetsbeleid gericht op armoedebestrijding, participatiebevordering en zorg. De NSR en NHP vullen elkaar op deze punten aan.

Bij het opstellen van de NSR en het NHP zijn maatschappelijke organisaties, de sociale partners, de decentrale overheden en de waterschappen geraadpleegd.

De rapportage zal, na parlementaire goedkeuring, aan de Europese Commissie worden aangeboden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven