33 750 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2013

Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van het overzicht van adviesvoornemens van het kabinet voor het jaar 2014 met betrekking tot de Sociaal-Economische Raad1. Daarbij vindt u tevens mijn brief van heden aan de voorzitter van de Raad, waarbij ik het overzicht van deze voornemens ter kennis van de Raad breng2.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven