Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-XIII nr. 117

33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014

Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 februari 2014

Naar aanleiding van het verzoek van uw vaste commissie voor Economische Zaken geef ik graag een voorlopige reactie op de door Social Enterprise NL gepresenteerde beleidsagenda «Iedereen Winst: samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector».

Het kabinet is om verschillende redenen betrokken bij sociaal ondernemerschap in Nederland en moedigt de verdere ontwikkeling daarvan aan. Sociale ondernemingen dragen bij aan maatschappelijke vernieuwing en bieden innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken rond gezondheid(szorg), veiligheid en leefbaarheid, arbeidsparticipatie, voedsel- en energievoorziening etc.

In de Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving, de doe-democratie (Kamerstuk 33 400-VII, nr. 79) is een versnellingsagenda opgenomen die zich o.a. richt op:

  • het vergroten van kennis van en over sociaal ondernemerschap;

  • het vergemakkelijken van toegang voor sociaal ondernemers tot financiering, o.a. via (maatschappelijke) aanbestedingen;

  • en (extra) aandacht voor burgerschap en sociaal ondernemerschap in het onderwijs. Zo inventariseert SE.LAB in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hoe kennisontwikkeling voor en over sociaal ondernemers kan worden versterkt, en in het bijzonder de betekenis van onderwijs daarbij.

Om te onderzoeken hoe de toegang tot kapitaal voor sociaal ondernemers kan worden verbeterd is met steun van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en BZK het Platform Society Impact opgericht. Het doel van het platform is de inzet van sociaal ondernemers en privaat kapitaal in de aanpak van maatschappelijke problemen te versterken. Het platform brengt hiertoe sociaal ondernemers, banken, filantropen, private equity funds en overheden bij elkaar en sluit innovatieve financieringsarrangementen zoals Social Impact Bonds.

De overheid kan als klant op verschillende niveaus een belangrijke rol spelen in de startfase van een sociale onderneming. De nieuwe aanbestedingsregels gaan uit van gunning op prijs/kwaliteit en niet op basis van de laagste prijs. De concurrentiegerichte dialoog biedt kansen om mee te denken over de formulering van de opdracht zelf. Voorafgaand aan de aanbesteding kan meer dialoog en uitwisseling tussen ondernemers en overheid plaatsvinden. Dit zal ook sociaal ondernemers nieuwe mogelijkheden bieden en betere toegang om aan inkooptrajecten bij de overheid deel te nemen. Bovendien kan het ook nieuwe kansen bieden om als toeleverancier toegang te krijgen tot grote(re) opdrachtnemers. BZK ondersteunt momenteel een aantal gemeenten bij experimenten met maatschappelijk aanbesteden.

Met deze voorlopige reactie wil ik aangeven dat de overheid in open dialoog staat met verschillende vertegenwoordigers en initiatieven rond sociaal ondernemerschap in Nederland en dat die dialoog zal worden voortgezet.

Het kabinet zal de SER om een advies vragen over sociaal ondernemen en sociaal ondernemerschap. Het in opdracht van mijn ministerie uitgevoerde onderzoek naar mogelijke stimulerende maatregelen ter ondersteuning van de sector, het AWT-advies «De kracht van Sociale Innovatie» en de beleidsagenda «Iedereen Winst: samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector» zullen hiervoor aanknopingspunten kunnen bieden. In de kabinetsreactie op het SER-advies zal worden ingegaan op mogelijke beleidsaanpassingen die volgen uit het advies.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp