Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-VII nr. 52

33 750 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2014

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, toekomen het rapport «Majesteitelijk en magistratelijk, de Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt» en de bijbehorende bijlagen bij het rapport1.

Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van mijn ministerie en het ministerie van Veiligheid en Justitie, gaat in op de staat van het burgemeestersambt anno 2013.

Een inhoudelijke beleidsreactie op de bevindingen in het onderzoeksrapport zal worden gegeven nadat een aantal partijen in de gelegenheid is gesteld om, na consultatie, een reactie te geven op de inhoud van het rapport.

Daartoe zal ik het rapport in elk geval voorleggen aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de kring van Commissarissen van de Koning. Mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie zal het rapport aan de orde stellen in het Artikel 19-overleg met de regioburgemeesters.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer