33 750 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2013

Bijgaand doe ik u een afschrift toekomen van de kabinetsreactie op de opinie van het adviescomité van de Raad van Europa, die onder verwijzing naar de tweede monitoringscyclus van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden, zijn vervaardigd. Alle relevante documenten ter zake zijn bijgevoegd1.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven