Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-VII nr. 36

33 750 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

Nr. 36 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 28

Voorgesteld 3 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor adequate democratische controle noodzakelijk is te weten of de inlichtingendiensten zich aan de wet houden;

verzoekt de regering om, de CTIVD opdracht te geven in volgende rapportages een precies oordeel te vellen over de rechtmatigheid van de informatiewinning van de AIVD en de MIVD, en de nodige maatregelen te treffen om dat oordeel mogelijk te maken;

verzoekt de regering tevens om, middels een internationale vergelijking in kaart te brengen hoe de parlementaire controle op de inlichtingendiensten versterkt kan worden, zoals in bijvoorbeeld Duitsland, maar niet beperkt tot dit land,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Van Toorenburg

Segers

Voortman

Van Raak