33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

G MOTIE VAN HET LID THISSEN C.S.

Voorgesteld 10 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de Wet Werk en Bijstand een fundamenteel andere invulling van de alleenstaande ouder-definitie hanteert dan de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen,

overwegende, dat als gevolg hiervan door de WWB als alleenstaande ouder aangemerkten volgens de AWIR toch een toeslagpartner kunnen hebben,

overwegende, dat het hebben van een toeslagpartner een uitsluitingsgrond is voor de zogenoemde «alleenstaande ouderkoptoeslag»,

overwegende, dat hierdoor alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering onevenredig worden benadeeld in hun besteedbaar inkomen, tot een daling van maar liefst 15%,

verzoekt de regering de verschillen in de gehanteerde alleenstaande ouder-definitie weg te nemen,

verzoekt tevens alleenstaande ouders die op grond van de AWIR een toeslagpartner zouden hebben, tot die tijd schadeloos te stellen en derhalve de alleenstaande ouderkoptoeslag toe te kennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thissen

Elzinga

Kox

Vliegenthart

Vos

Naar boven