Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433716 nr. 16

33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 6 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 7aa (nieuw) wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7ab

De verzekerde heeft geen recht op kinderbijslag overeenkomstig de bepalingen van deze wet indien het verzamelinkomen, bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001, van de verzekerde en dat van zijn partner als bedoeld in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, tezamen het bedrag van € 100.000 te boven gaat.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat gezinnen die bruto meer dan € 100.000 verdienen geen recht hebben op kinderbijslag. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een breed gedragen wens van de Nederlandse bevolking om geen kinderbijslag uit te keren aan gezinnen met een hoog inkomen.

De middelen die hierbij vrijkomen (structureel circa 250 miljoen) worden ingezet om de ongewenste effecten van de voorliggende wet voor de opvoedingsondersteuning aan alleenstaande ouders met een inkomen op bijstandsniveau te verzachten.

Karabulut