Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433716 nr. 14

33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 5 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 7a (nieuw) wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7ab

De verzekerde heeft geen recht op kinderbijslag overeenkomstig de bepalingen van deze wet indien het verzamelinkomen, bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001, van diegene en dat van zijn partner als bedoeld in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, tezamen het bedrag van € 144.108 te boven gaat.

Toelichting

Dit amendement regelt dat er geen recht op kinderbijslag bestaat voor gezinnen met een gezamenlijk inkomen dat hoger is dan dat van een Minister. De middelen die door middel van deze maatregel bespaard worden op de uitgaven aan kinderbijslag, worden ingezet voor het verbeteren van de koopkracht van alleenstaande ouders met een uitkering op het minimumniveau.

Voortman