Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433716 nr. 11

33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF

Ontvangen 4 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, komt het tweede lid van artikel 7a te luiden:

  • 2. Indien een verzekerde over een kalenderjaar recht heeft gehad op een verdubbeling van het bedrag aan kinderbijslag op grond van het eerste lid, en

    • a. met betrekking tot dat kalenderjaar geen partner heeft als bedoeld in artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001; of

    • b. met betrekking tot dat kalenderjaar een partner heeft als bedoeld in artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de verzekerde of diens partner in dat kalenderjaar belastbare winst uit een of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, belastbaar loon als bedoeld in artikel 3.80 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of belastbaar resultaat uit een of meer werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.90 van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft genoten dat niet meer is dan het bedrag, genoemd in artikel 8.14a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

      heeft de verzekerde recht op een extra bedrag aan kinderbijslag over dat kalenderjaar ten bedrage van € 1.460.

Toelichting

Op dit moment bestaat een extra tegemoetkoming van € 1.460 per jaar voor ouders met een thuiswonend gehandicapt kind waarvan de ene ouder kostwinner is en de andere ouder voor de kinderen zorgt (de zogenaamde TOGplus voor alleenverdieners). Het wetsvoorstel hervorming kindregelingen integreert de TOGplus in de kinderbijslag in de vorm van een extra bedrag aan kinderbijslag voor alleenverdieners met een thuiswonend gehandicapt kind.

Deze extra tegemoetkoming bestaat alleen voor alleenverdieners en niet voor alleenstaande ouders. Het is wenselijk dat de extra tegemoetkoming ook opengesteld wordt voor alleenstaande ouders, omdat zij de zorg niet kunnen delen met een andere ouder. Dit amendement regelt daarom dat ook alleenstaande ouders met een thuiswonend gehandicapt kind in aanmerking komen voor het extra bedrag aan kinderbijslag. Het amendement brengt een structurele kostenpost met zich mee van € 3 miljoen. Voorgesteld wordt deze te dekken uit de reservering op het begrotingsartikel 99 nominaal en onvoorzien.

Schouten Dijkgraaf