Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533712 nr. 10

33 712 Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID OSKAM

Ontvangen 9 december 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

In artikel 67, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering wordt na «326c, tweede lid,» ingevoegd: 326d,.

Toelichting

Met dit amendement wordt artikel 326d van het Wetboek van Strafrecht (waarin acquisitiefraude strafbaar wordt gesteld) toegevoegd aan artikel 67, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering. Dientengevolge kan een bevel tot voorlopige hechtenis ook worden gegeven in geval een persoon wordt verdacht van het plegen van acquisitiefraude.

Oskam