Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433691 nr. 12

33 691 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)

Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 3 juni 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In Artikel I vervalt onderdeel O.

II

In Artikel II vervalt onderdeel L.

III

In Artikel III vervalt onderdeel L.

Toelichting

De regering wil het mogelijk maken dat raadscommissies, statencommissies en eilandsraadscommissies met een externe voorzitter kunnen werken. De indiener van dit amendement maakt deze wijziging ongedaan. Indiener is van mening dat gemeenteraden, provinciale staten en eilandsraden zeer wel in staat moeten worden geacht om een onafhankelijk voorzitter te leveren uit hun midden. Wanneer het wel mogelijk wordt gemaakt dat gemeenteraden, provinciale staten en eilandsraden met externe voorzitters gaan werken zet dit de deur open voor betaalde voorzitters die in verschillende gemeenten, provincies of op de BES-eilanden tegen vergoeding commissies voorzitten zonder dat zij binding hebben met de betreffende gemeente, provincie of het betreffende eiland. Dat is wat de indiener betreft een onwenselijke situatie die voorkomen moet worden. Omdat van belang is dat voorzitters van raadscommissies, statencommissies of eilandsraadscommissies binding hebben met de gemeente, provincie of het eiland waar zij een commissie voorzitten is het logisch dat raadsleden, statenleden of eilandsraadsleden deze rol vervullen. Daarnaast voorkomt dit het maken van onnodige kosten omdat raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden uit hoofde van hun functie al een vergoeding krijgen.

Van Raak