33 684 Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Nr. 90 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er met de invoering van de nieuwe Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2015 een transformatie- en transitieproces wordt ingegaan;

van mening dat deze transformatie en transitie tot afbakeningsproblemen in de Wmo, AWBZ en Zvw kunnen leiden;

van mening dat kinderen en jongeren niet de dupe mogen worden van eventuele afbakeningsproblemen en daarmee tussen wal en schip mogen vallen;

roept de regering op om de komende drie jaar te monitoren welke «grensgevallen» er ontstaan, actie te ondernemen en de Kamer per halfjaar te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Naar boven