33 684 Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 8 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1 wordt in de omschrijving van het begrip «jeugdhulp» in subonderdeel 1 «of opvoedingsproblemen van de ouders» vervangen door: opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen.

II

In artikel 1.1 wordt in de omschrijving van het begrip «opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen» in subonderdeel 1 «of opvoedingsproblemen van de ouders» vervangen door: opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen.

III

In artikel 1.1 wordt in de omschrijving van het begrip «ouder» na «gezaghebbende ouder» ingevoegd:, adoptiefouder.

Toelichting

Het specifieke karakter van adoptie en de bijbehorende zorg en ondersteuning komen in het wetsvoorstel niet tot uitdrukking. Gemeenten dienen voor die zorg en ondersteuning wel voldoende oog te hebben. Dit amendement regelt dat bij preventie en ondersteuning van ouders de achtergrond van adoptie specifieke aandacht krijgt. Ten aanzien van adoptie wordt momenteel specifieke hulp en ondersteuning geboden door bijvoorbeeld de Stichting adoptievoorzieningen en Basic Trust. Gezien de beperkte omvang van de doelgroep en de specifieke deskundigheid ligt het voor de hand dat afspraken over de inkoop van deze vorm van hulp en ondersteuning landelijk geregeld worden.

Van der Staaij

Naar boven