Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633661 nr. 9

33 661 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs)

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat leerlingen gebaat zijn bij doorlopende feedback van docenten over hun voortgang;

overwegende dat docenten de voortgang van hun leerlingen al meten gedurende het schooljaar en er geen extra toetsen nodig zijn;

overwegende dat de diagnostische tussentijdse toets een top-down en centralistisch uniform instrument is dat geen recht doet aan de verschillen tussen onderwijsprogramma's van scholen;

verzoekt de regering, het huidige proefproject diagnostische tussentijdse toets om te vormen tot een proefproject waarbij – in samenwerking met het onderwijsveld – een instrumentarium wordt ontwikkeld dat scholen ondersteunt in het formatieve toetsen in hun reguliere onderwijsproces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff