Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333640-I nr. 2

33 640 I Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de begroting van de Koning.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In paragraaf 2 worden de voorgestelde suppletoire mutaties voor 2013 toegelicht.

2.1 Suppletoire mutatie

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2013

39.933

 

Voorgestelde suppletoire mutaties:

   

1. Mutatie grondwettelijke uitkeringen leden koninklijk huis naar aanleiding van de troonswisseling

180

1

2. Loonbijstelling 2013

30

2

3. Loonbijstelling 2013

7

3

4. Aandeel Kabinet van de Koning in de

eindejaarsmarge 2012 AZ

24

3

5. Bijdrage Kabinet van de Koning aan rijksbrede

contracten m.b.t. vakliteratuur en abonnementen

– 19

3

     

Stand 1e suppletoire begroting 2013

40.155

Toelichting

Ad 1. Begrotingsartikel 1 van de begroting van de Koning bevat de grondwettelijke uitkeringen aan de uitkeringsgerechtigde leden van het koninklijk huis. Sinds de troonswisseling op 30 april 2013 betreft dit de Koning, de echtgenote van de Koning en de Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap. De huidige mutatie voorziet voor het jaar 2013 in de aanpassing van de grondwettelijke uitkeringen naar aanleiding van de troonswisseling, krachtens de in 2008 geactualiseerde Wet financieel statuut van het koninklijk huis.

Ad 2 en 3. Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.

Ad 4 en 5. Dit betreft de doorbelasting van de uitgavenmutaties zoals deze bij het Kabinet van de Koning als onderdeel van de begroting van Algemene Zaken (III) hebben plaatsgevonden. Deze mutaties worden als uitgaven en ontvangsten van die begroting toegelicht.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Ontvangsten

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2013

nihil

 

Voorgestelde suppletoire mutaties:

   

1. Eindafrekening functionele uitgaven 2012

293

2

2. Eindafrekening Militaire Huis 2012

125

3

     

Stand 1e suppletoire begroting 2013

418

 

Toelichting

Zoals aangekondigd in het jaarverslag 2012 van de Koning (Kamerstuk 33 605 I, nr. 1), vindt de eindafrekening van de in 2012 verstrekte voorschotten aan de Dienst van het Koninklijk Huis respectievelijk het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis plaats in het volgende begrotingsjaar. Met bovengenoemde mutaties vindt de budgettaire verwerking van deze eindafrekeningen plaats. Het betreft voor zowel de Dienst van het Koninklijk Huis als het Militaire Huis het verschil tussen de verstrekte voorschotten en de goedgekeurde einddeclaratie over 2012, wat in beide gevallen per saldo een ontvangst inhoudt.

2.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1.000

Art.

Stand ontwerp begroting (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)

Stand 1e suppletoire begroting

(3) = (1+2)

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

Verplichtingen

39.933

222

40.155

287

289

305

305

                 
 

Uitgaven

39.933

222

40.155

287

289

305

305

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

7.277

180

7.457

270

270

270

270

2

Functionele uitgaven van de Koning

26.995

30

27.025

30

30

30

30

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.661

12

5.673

– 13

– 11

5

5

                 
 

Ontvangsten

nihil

418

418

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

nihil

2

Functionele uitgaven van de Koning

nihil

293

293

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

nihil

125

125

Toelichting

De uitgavenmutaties op artikel 1 voorzien in de meerjarige aanpassing van de grondwettelijke uitkeringen voor de Koning, de echtgenote van de Koning en de Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap, krachtens de in 2008 geactualiseerde Wet financieel statuut van het koninklijk huis. De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 zijn toelicht in paragraaf 2.1. De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 3 betreffen het saldo van de bijdrage van het Kabinet van de Koning aan rijksbrede contracten met betrekking tot vakliteratuur en abonnementen en de in 2013 toegekende loonbijstelling.