33 605 I Jaarverslag en slotwet van de Koning 2012

Nr. 1 JAARVERSLAG 2012 VAN DE KONING (I)

Aangeboden 15 mei 2013

INHOUDSOPGAVE

   

blz.

     

A.

Algemeen

5

1.

Aanbieding en dechargeverlening

5

2.

Leeswijzer

9

     

B.

Niet-beleidsartikelen

10

1.

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

10

2.

Functionele uitgaven van de Koning

11

3.

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

14

     

C.

Jaarrekening

16

1.

Verantwoordingsstaat van de Koning

16

2.

Saldibalans met toelichting

17

A. ALGEMEEN

1. AANBIEDING EN DECHARGEVERLENING

AAN de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Hierbij bied ik het jaarverslag met betrekking tot de begroting van de Koning (I) over het jaar 2012 aan.

Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Algemene Zaken decharge te verlenen over het in het jaar 2012 gevoerde financiële beheer.

Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer met betrekking tot:

 • 1. het gevoerde financieel beheer en materieelbeheer;

 • 2. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;

 • 3. de financiële informatie in het jaarverslag;

 • 4. de betrokken saldibalans.

Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:

 • 1. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2012;

 • 2. het voorstel van de slotwet over 2012 dat met het onderhavige jaarverslag samenhangt;

 • 3. het rapport van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot het onderzoek van de centrale administratie van ’s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;

 • 4. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2012 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2012, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2012 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001).

Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.

De minister-president, minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van Tweede Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, tweede lid van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, derde lid van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.

2. LEESWIJZER

De begroting van de Koning geeft door middel van drie artikelen inzicht in de geraamde uitgaven ten behoeve van de uitoefening van het koningschap. Artikel 1 bevat de grondwettelijke uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis zoals vastgelegd in de Wet financieel statuut van het koninklijk huis (WFSKH). Artikel 2 geeft inzicht in de functionele uitgaven gepaard gaande met de uitoefening van het koningschap, welke op declaratiebasis door de Dienst van het Koninklijk Huis namens de Koning bij de minister-president worden ingediend en ten laste van deze begroting worden betaald. Artikel 3 geeft de doorbelaste uitgaven van andere begrotingen weer. Deze uitgaven hangen wel functioneel samen met het koningschap, maar lopen niet via de Dienst van het Koninklijk Huis.

Het jaarverslag van de Koning geeft, als tegenhanger van de begroting, de daadwerkelijke uitgaven op bovenstaande artikelen weer. In onderdeel B van dit jaarverslag zal dan ook per artikel worden ingegaan op de realisaties in 2012. Vanwege de recentelijk gewijzigde opzet van Begroting I zijn, met uitzondering van artikel 1, geen bedragen opgenomen voor de jaren voorafgaand aan het begrotingsjaar 2010.

Uitputting van de begroting vindt plaats via de verstrekking van voorschotten aan de Dienst van het Koninklijk Huis en aan de desbetreffende ministeries. Voor artikel 1 geschiedt de afrekening in het lopende begrotingsjaar; bij de artikelen 2 en 3 vindt deze afrekening in het volgende begrotingsjaar plaats, omdat er na afloop van het begrotingsjaar de eindverantwoording wordt ingediend. Uitgangspunt is dat de kas-/verplichtingengegevens zoals die uit de begrotingsregistratie blijken, bepalend zijn voor dit jaarverslag. Om inzicht te geven in de daadwerkelijk door de Dienst van het Koninklijk Huis gemaakte functionele kosten en de feitelijke uitgaven van het Militaire Huis is in de toelichting bij de begrotingsartikelen 2 en 3 gebruikgemaakt van de ontvangen eindverantwoording van de Dienst van het Koninklijk Huis respectievelijk het ministerie van Defensie. Om die reden wordt in de toelichting het verschil tussen de betaalde voorschotten (het geautoriseerde budget) en de daadwerkelijk ingediende eindverantwoording gepresenteerd. De ontvangsten bij de artikelen in dit jaarverslag hebben betrekking op ontvangsten uit hoofde van lagere ingediende declaraties van het voorgaande jaar.

In aansluiting op de bepaling zoals die in artikel 8 van de Comptabiliteitswet is opgenomen, hebben de begrotingsartikelen die worden opgenomen in deze verantwoording het karakter van een niet-beleidsartikel.

Onderdeel C van dit jaarverslag bevat de jaarrekening, met daarin de verantwoordingsstaat en de saldibalans met toelichting.

B. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Artikel 1: Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

1.1 Algemene toelichting

Op dit begrotingsartikel worden de grondwettelijke uitkeringen verantwoord krachtens de aangepaste Wet financieel statuut van het koninklijk huis (WFSKH). De technische aanpassing en actualisering van deze wet, die in 2008 door de Staten-Generaal is aanvaard (Kamerstukken II, 31 505) en gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2008, 535), vormt de basis voor de uitkeringen op dit begrotingsartikel.

1.2 Budgettaire gevolgen

Bedragen (x € 1.000)

Uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis

     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

6.961

7.095

7.163

7.208

7.216

– 8

Uitgaven

6.961

7.095

7.163

7.208

7.216

– 8

Ontvangsten

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

De grondwettelijke uitkeringen zijn opgebouwd uit twee componenten: een A-component, die het inkomensbestanddeel vormt, en een B-component, die betrekking heeft op personele en materiële uitgaven. De personele uitgaven hebben betrekking op de personeelsleden, die hun instructie rechtstreeks van de Koning of van (de echtgenote van) de vermoedelijke opvolger van de Koning ontvangen en/of in de onmiddellijke omgeving van hen verkeren en voor wie het dienstverband zich grotendeels in de familiesfeer voltrekt.

De verplichtingen en de uitgaven in dit begrotingsartikel betreffen de definitieve bedragen.

Grondwettelijke uitkering aan: (bedragen x € 1.000)
 

A

B

Totaal

De Koning

821

4.363

5.184

De vermoedelijke opvolger van de Koning

243

1.153

1.396

De echtgenote van de vermoedelijke opvolger van de Koning

243

385

628

Totaal

   

7.208

Het inkomen van de leden van het koninklijk huis volgt het netto inkomen van de vicepresident van de Raad van State. Dat inkomen volgt de salarisontwikkeling van de rijksambtenaren. Zowel het inkomensbestanddeel van de uitkeringsgerechtigde leden van het koninklijk huis als de salarissen van de hofhouding volgen de salarisontwikkeling van de rijksambtenaren. Voor het gedeelte voor de materiële uitgaven in de B-component geldt een indexatie aan de consumptieprijsindex die in de WFSKH is vastgelegd.

Artikel 2: Functionele uitgaven van de Koning

2.1 Algemene toelichting

Dit begrotingsartikel bevat de functionele uitgaven die te relateren zijn aan de uitoefening van het koningschap en die op declaratiebasis door de Dienst van het Koninklijk Huis namens de Koning worden ingediend bij de minister-president en ten laste van deze begroting zijn betaald. Het begrotingsartikel bestaat uit een personele en een materiële component en overige specifieke uitgaven, betreffende de uitgaven voor de inzet van luchtvaartuigen, het onderhoud van de Groene Draeck en de uitgaven voor de reis- en verblijfkosten die samenhangen met bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk.

De uitputting van dit begrotingsartikel vindt plaats via de verstrekking van voorschotten aan de Dienst van het Koninklijk Huis.

2.2 Budgettaire gevolgen

Bedragen (x € 1.000)

Functionele uitgaven van de Koning

     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

n.v.t.

26.818

26.735

27.041

26.682

359

Uitgaven

n.v.t.

26.818

26.735

27.041

26.682

359

Ontvangsten

n.v.t.

116

824

301

0

301

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting is er een verschil bij zowel de uitgaven als de ontvangsten. De hogere uitgaven zijn veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling, terwijl de ontvangsten voortvloeien uit de einddeclaratie van de functionele uitgaven 2011 zoals verwerkt bij de eerste suppletoire begroting van de Koning 2012 (Kamerstukken II, 33 280 I, nr. 2).

Onderstaande tabel maakt het verloop van de verschillende onderdelen binnen dit begrotingsartikel inzichtelijk. De realisatie betreft de gegevens zoals deze door de Dienst van het Koninklijk Huis zijn verantwoord in de eindafrekening over 2012. Om een volledig inzicht te geven in de uitputting worden deze gegevens afgezet tegen het geautoriseerde budget inclusief de mutaties die bij eerste en tweede suppletoire begroting zijn verwerkt. Zoals in de leeswijzer is gemeld, betreffen deze bedragen dus niet de begrotingsbelasting van de begroting van de Koning in 2012. Deze eindafrekening zal leiden tot een ontvangst op de begroting van de Koning in 2013, die bij de eerste suppletoire begroting zal worden verwerkt.

Functionele uitgaven 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie (1)

Geautoriseerd budget (2)

Verschil (1)-(2)

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis

17.223

17.805

– 582

Materieel Dienst van het Koninklijk Huis

8.684

8.002

682

Uitgaven voor luchtvaartuigen

782

1.107

– 325

Onderhoud Groene Draeck

47

47

0

Bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk

12

80

– 68

Totaal

26.748

27.041

– 293

Per saldo laten de functionele uitgaven over 2012 een onderuitputting zien van € 293.000. Per onderdeel van de functionele uitgaven wordt een nadere toelichting gegeven.

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis

Deze personeelsuitgaven hebben betrekking op 245 fte; dit is exclusief 17 post-actieven. Tevens is dit exclusief de personeelsleden die worden betaald uit de B-component.

De uitgaven voor actief personeel betreffen de personeelsinzet ten behoeve van o.a. het departement van de hofmaarschalk, het koninklijk huisarchief, het koninklijk staldepartement (chauffeurs/monteurs, koetsiers en onderhoudspersoneel) en de personeelsinzet voor de facilitaire functies voor de in de Wet financieel statuut van het koninklijk huis aangewezen paleizen (paleis Huis ten Bosch, paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis te Amsterdam). De lagere personele uitgaven zijn het gevolg van een lagere personeelsbezetting door het aanhouden van vacatures. Dit is deels opgevangen door uitbesteding.

Materieel Dienst van het Koninklijk Huis

De materiële uitgaven hebben betrekking op uitgaven voor de instandhouding van het rijtuigenpark (auto’s, paarden en rijtuigen) en voor de gebruikskosten voor de eerder genoemde paleizen (inclusief de verwarming en verlichting voor de drie hiervoor genoemde locaties). Daarnaast bevatten zij de uitgaven voor telecommunicatie, advisering en de accountantscontrole, alsmede de uitgaven van facilitaire aard zoals voor bureauvoorzieningen. Tenslotte bevat het een tegemoetkoming in de infrastructuurkosten van Kroondomein Het Loo. De hogere materiële uitgaven zijn deels het gevolg van de eerder gemelde hogere uitbesteding/inhuur voor het opvangen van de onderbezetting op personeelsgebied. Daarnaast zijn er hogere uitgaven in het kader van de digitalisering van de dossiers.

Uitgaven voor luchtvaartuigen

De uitgaven voor luchtvaartuigen (met uitzondering van staatsbezoeken en werkbezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk) betreffen de uitgaven voor vliegkosten van de Koning alsmede de uitgaven voor privévliegkosten (m.u.v. die van de Koning en zijn echtgenote, die altijd in het kader van het openbaar belang zijn) beperkt tot de zogenaamde uitkeringsgerechtigde leden van het koninklijk huis krachtens de Wet financieel statuut van het koninklijk huis (te weten de toekomstige Koning, de afgetreden Koning en echtgenoten) tot aan het maximum van de franchise. Het betreft zowel de uitgaven voor de inzet van het regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk, alsmede civiele inhuur.

Vliegkosten 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie (1)

Vastgestelde begroting (2)

Verschil (1)-(2)

Openbaar belang

     

Inzet regeringsvliegtuig (PH-KBX)

461

296

165

Vastvleugelige inzet (Gulfstream)

0

35

– 35

Helikopterinzet (Alouette)

60

125

– 65

Inhuur civiele luchtvaartuigen

73

335

– 262

Subtotaal

594

791

– 197

Privé

     

Inzet regeringsvliegtuig (PH-KBX)

107

123

– 16

Vastvleugelige inzet (Gulfstream)

19

77

– 58

Helikopterinzet (Alouette)

19

37

– 18

Inhuur civiele luchtvaartuigen

43

79

– 36

Subtotaal

188

316

– 128

Totaal

782

1.107

– 325

Groene Draeck

De Groene Draeck is in 1957 door de Nederlandse bevolking aan de toenmalige kroonprinses geschonken. De Staat gaf bij deze gelegenheid mede het onderhoud van de Groene Draeck als geschenk. Het bedrag dat hiermee samenhangt wordt in deze verantwoording toegelicht. Het betreft de kosten van het reguliere onderhoud aan de Groene Draeck.

Bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk

De uitgaven die samenhangen met bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk in de vorm van reis- en verblijfkosten (inclusief de vliegkosten) vormen ook een deel van de uitgaven die binnen dit begrotingsartikel worden verantwoord. De uitgaven in 2012 betreffen de nagekomen kosten uit 2011.

Artikel 3: Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

3.1 Algemene toelichting

Op dit begrotingsartikel zijn de uitgaven verantwoord die niet via de Dienst van het Koninklijk Huis lopen, maar wel deel uitmaken van de uitgaven die functioneel samenhangen met het koningschap. Het gaat om de uitgaven in het kader van de voorlichting (Rijksvoorlichtingsdienst), het Militaire Huis als onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis en de uitgaven van het Kabinet der Koningin.

3.2 Budgettaire gevolgen

Bedragen (x € 1.000)

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

n.v.t.

5.730

5.960

5.994

5.597

397

Uitgaven

n.v.t.

5.730

5.960

5.994

5.597

397

Ontvangsten

n.v.t.

nihil

nihil

108

0

108

Onderstaande tabel geeft inzicht in de verschillende onderdelen binnen dit begrotingsartikel, dat bestaat uit een personele en een materiële component.

Voor het Militaire Huis betreft de realisatie de gegevens zoals deze door het ministerie van Defensie zijn verantwoord in de eindafrekening over 2012. Zoals in de leeswijzer is gemeld, betreft dit niet de begrotingsbelasting van de begroting van de Koning in 2012. Doordat de uitgaven lager zijn dan geraamd, zal de eindafrekening leiden tot ontvangsten op artikel 3 van de begroting van de Koning in 2013, die bij de eerste suppletoire begroting zullen worden verwerkt.

Doorbelaste uitgaven 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie (1)

Vastgestelde begroting (2)

Verschil (1)-(2)

Doorbelaste personele uitgaven

4.157

3.787

370

Doorbelaste materiële uitgaven

1.712

1.810

– 98

Totaal

5.869

5.597

272

w.v. RVD

1.740

1.375

365

w.v. Militaire Huis

1.744

1.850

– 106

w.v. Kabinet der Koningin

2.385

2.372

13

De personele en materiële uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) hebben betrekking op de communicatie over en de begeleiding van publieke optredens van Hare Majesteit de Koningin, de Prins van Oranje en zijn echtgenote. Bij de communicatie over deze, en eventueel overige, leden van het koninklijk huis wordt zorg gedragen voor een goed evenwicht tussen tijdige en feitelijke voorlichting enerzijds en bescherming van de persoonlijke levenssfeer anderzijds.

De personeelsinzet voor de uitvoering van deze activiteiten bedroeg 12,1 fte.

Het Militaire Huis is een integraal onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis en is belast met het (mede) organiseren van evenementen voor en begeleiding van de Koning en de leden van het koninklijk huis. Ook onderhoudt het Militaire Huis de niet-politieke contacten tussen het koninklijk huis en het ministerie van Defensie en is het verantwoordelijk voor het militaire ceremonieel aan het hof. De personeelsinzet betrof 14,8 fte.

Het Kabinet der Koningin heeft tot taak de Koning ten behoeve van de uitoefening van diens constitutionele taken te ondersteunen inzake:

 • a. het verkeer tussen de Koning en de overige leden van de regering;

 • b. contacten met andere organen van de overheid, ontvangsten, bezoeken en overige toegang tot de Koning;

 • c. verzoekschriften aan de Koning;

 • d. de zorg voor het registreren, bewaren en overdragen van wetten, koninklijke besluiten en andere staatsstukken.

De personele inzet voor de uitvoering van deze taken bedroeg 25,5 fte.

C. JAARREKENING

1. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN DE KONING

Verantwoordingsstaat 2012 van de Koning (I)

Bedragen x € 1.000

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

39.495

0

 

40.243

409

 

748

409

 

Niet-beleidsartikelen

                 

01

Uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis

7.216

7.216

0

7.208

7.208

0

-8

-8

0

02

Functionele uitgaven van de Koning

26.682

26.682

0

27.041

27.041

301

359

359

301

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.597

5.597

0

5.994

5.994

108

397

397

108

2. SALDIBALANS MET TOELICHTING

Saldibalans van de begroting van de Koning (I) per 31 december 2012
Bedragen x € 1.000

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

40.243

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

409

           

3)

Liquide middelen

0

     
           

4)

Rekening-courant RHB De Koning

0

4a)

Rekening-courant RHB Min v AZ

39.834

           

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband

(=intra-comptabele vorderingen)

0

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

( = intra-comptabele schulden)

0

7)

Openstaande rechten

0

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

           

8)

Extra-comptabele vorderingen

0

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

0

           

9a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

9)

Extra comptabele schulden

0

           

10)

Voorschotten

28.910

10a)

Tegenrekening voorschotten

28.910

           

11a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

11)

Garantieverplichtingen

0

           

12a)

Tegenrekening openstaande

0

12)

Openstaande verplichtingen

0

 

verplichtingen

       
           

13)

Deelnemingen

0

13a)

Tegenrekening deelnemingen

0

           
 

Totaal

69.153

 

Totaal

69.153

Toelichting bij de saldibalans per 31 december 2012 van de begroting van de Koning

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en de begrotingsontvangsten 2012 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

4a) Rekening-courant Ministerie van AZ RHB

Voor een toelichting wordt verwezen naar de verantwoording over begrotingshoofdstuk III van deze financiële verantwoording.

10) Voorschotten

De betalingen die aan de Dienst van het Koninklijk Huis en aan het ministerie van Defensie zijn gedaan worden onder de voorschotten opgenomen voor zover het betalingen betreft waarover de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van de voorschotten zal plaatsvinden in 2013.

In 2012 is aan voorschotten verstrekt:

 • Dienst van het Koninklijk Huis: € 27.041.000

 • Ministerie van Defensie: € 1.869.000

Naar boven